WRÓĆ DO LISTY

Zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko.

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Raport

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy w grudniu 2022 opublikował krótki podręcznik będący syntezą wiedzy nt. systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) i włączania w niego kwestii zmian klimatu. Podręcznik ten może pomóc zrozumieć sieć oddziaływań między klimatem, a przedsięwzięciem i że zmiany zachodzące globalnie mogą być potęgowane w kontekście ocen skutków w środowisku. Odbiorcami raportu powinni być wszyscy inwestorzy, projektanci, przedstawiciele organów ochrony środowiska oraz autorzy raportów OOŚ, szczególnie na poziomie lokalnym. Potrzeba transformacji gospodarki i adaptacji struktur społecznych do zmieniającego się klimatu oraz wdrażanie przepisów prawa polityki klimatycznej musi być na bieżąco aktualizowane, dlatego warto uwzględnić tę publikację w opracowywaniu procesów OOŚ.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 23/12/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

Małgorzata Hajto
Zdzisław Cichocki
Agnieszka Kuśmierz
Jan Borzyszkowski

Liczba stron

66

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Klimat i przedsięwzięcie wzajemnie mogą na siebie oddziaływać zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym. Oddziaływania na środowisko (w tym klimat) można podzielić na 3 kategorie: eksploatacje zasobów (woda, minerały, gleba), emisje (gazów, hałasu, wytwarzanie ścieków), zmiany struktur (stan wód, gleb, zagospodarowania terenu).

Oceniając oddziaływanie przedsięwzięcia na lokalny klimat należy uwzględnić jego składowe jak: termika (bilans radiacyjny, topoklimat, adwekcja ciepła), opady (opady konwekcyjne, zmiana ilości jąder kondensacji, modyfikacja reżimu spływu wód opadowych), warunki anemometryczne (przepływ mas powietrza, bariery aerodynamiczne).

Oceniając oddziaływanie klimatu na przedsięwzięcie należy brać pod uwagę: lokalizację, obiekty, infrastrukturę, procesy produkcyjne (technologiczne), a także samego człowieka.

Podatność na zmiany klimatu to stopień w jakim system jest (nie)zdolny do poradzenia sobie z negatywnymi skutkami zmian klimatu. Można ją podzielić na wrażliwość systemu oraz zdolności adaptacyjne. Oceniając wrażliwość systemu należy brać pod uwagę zarówno trwałą zmianę klimatu (wyższe temperatury czy poziom morza) jak i zakres zmienności klimatu (roczne fluktuacje).

OOŚ jest oceną prognostyczną, a więc z założenia obarczona pewnym stopniem niepewności. Należy jednak niepewność, niedostatek i luki wiedzy umieścić w OOŚ. Należy pamiętać, że scenariusze klimatyczne również są prawdopodobnym opisem klimatu. Część modeli ma wysoki czynnik prawdopodobieństwa jak wartości temperatury, prognozy krótkoterminowe w skali globalnej, jednak w przypadku elementów klimatu lokalnego należy zachować ostrożność w interpretacji wyników, dlatego aby ograniczyć zakres niepewności należy: bazować na rzetelnych bazach danych, korzystać z długich serii historycznych danych meteorologicznych i hydrologicznych, korzystać z różnych scenariuszów klimatycznych. Warto korzystać z studia przypadków, a więc używać doświadczeń z podobnych przedsięwzięć.

Należy pamiętać, że ze względu na wzajemność oddziaływań klimat powinien być rozpatrywany zarówno jako receptor (przedmiot oddziaływania przedsięwzięcia) jak i stresor (czynnik wpływający na przedsięwzięcie). Takie podejście wymaga szerokiego spojrzenia na charakterystykę i ocenę klimatu i możliwość identyfikacji oddziaływań.

Przyjęte jest generalne założenie, aby analizować czy zaplanowane przedsięwzięcie będzie funkcjonowało z uwzględnieniem celu neutralności klimatycznej, a więc przyczyniać się będzie do transformacji gospodarki na zeroemisyjną.

Ocena podatności jest wypadkową oceny wrażliwości, ale i potencjału adaptacyjnego, a więc sprawdzenie zasobów, które mogą zostać wykorzystane w celu przystosowania się do zmian. Kierując się wyborem opcji adaptacji należy uwzględnić takie kryteria jak: efektywność adaptacyjna (elastyczność, odporność), zrównoważenie (synergia, efektywność), możliwości wdrożenia (akceptowalność, brak barier).

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Spis treści
 • Wstęp
 • Obserwowane zmiany klimatu w Polsce
 • Metodyka opracowania projekcji klimatycznych
  • Wyniki modeli klimatu
  • Historyczne dane meteorologiczne
  • Statystyczne skalowanie projekcji klimatycznych (downscaling)
 • Prognozowane zmiany temperatury i opadu
  • Zmiany temperatury
   • Temperatura średnia roczna
   • Liczba dni okresu wegetacyjnego
   • Liczba dni upalnych
   • Liczba nocy tropikalnych
   • Liczba dni przymrozkowych
   • Liczba dni mroźnych
  • Zmiany opadu
   • Suma opadu
   • Liczba dni z opadem dobowym ≥1 mm
   • Liczba dni bez opadu
   • Liczba dni z opadem ekstremalnym > 20 mm

Podsumowanie

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Klimat i przedsięwzięcie nawzajem na siebie oddziałują (str. 12)

Analiza oddziaływań podatności na zmiany klimatu (str. 17)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko   https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C94966%2Cpodrecznik-do-oceny-oddzialywania-na-srodowisko.html  10/01/2023
 2. • Jak się mają oceny oddziaływania na środowisko do zmian klimatu? Podręcznik IOŚ-PIB   https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/ios-pib-podrecznik-zmiany-klimatu-adaptacja-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-12877.html  30/01/2023
 3. Podręcznik do oceny oddziaływania na środowisko   https://www.jaknapisac.com/podrecznik-do-oceny-oddzialywania-na-srodowisko/  10/01/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie