WRÓĆ DO LISTY

Rola transportu publicznego w świetle pakietu "Fit for 55" i perspektywy roku 2050

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Analizy

W czerwcu 2022 roku IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy opublikował raport analizujący możliwe kierunki zmian w sektorze transportowym w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli transportu publicznego. W ramach pracy przeanalizowano scenariusze istotne z punktu widzenia wyzwań jakie stoją przed Polską, wynikających z konieczności wypełnienia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach polityki klimatycznej UE.
Będzie ona prowadzić do bardzo głębokiej przebudowy polskiego sektora transportowego w Polsce i UE. Zmiany struktury floty samochodów będą stymulowane szybko rosnącymi kosztami redukcji emisji. We wszystkich czterech badanych scenariuszach transformacji sektora transportu, w perspektywie 2050 r., technologiami dominującymi będą pojazdy zeroemisyjne (ZEV). Jednak każdy ze scenariuszy przedstawia inną ścieżkę rozwoju sektora (uwzględniające lub nie zakaz sprzedaży aut spalinowych od 2035 roku, obejmujące nakłady w promocję transportu zbiorowego oraz obniżenie jego kosztów dla użytkowników i inne).

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Data umieszczenia w bazie: 15/11/2022


Data publikacji

27/06/2022

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

Wojciech Rabiega, Artur Gorzałczyński, Maciej Pyrka, Robert Jeszke, Izabela Tobiasz, Paweł Mzyk

Liczba stron

47

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

Copyright © 2022 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wszelkie prawa zastrzeżone. Udzielono licencji na rzecz Unii Europejskiej (pod określonymi warunkami).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Realizacja scenariusza uwzględniającego wprowadzenie zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych od 2035 roku (zgodnie z pakietem „Fit for 55”) wymaga wprowadzenia do użytku znacznej liczby osobowych samochodów elektrycznych. Dodatkowy koszt zakupu pojazdów elektrycznych w stosunku do ambitnego scenariusza neutralności będzie stanowił istotne obciążenie dla konsumentów i firm. Poniżej prezentujemy wybrane dane z raportu:

Większy rozwój transportu publicznego umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na samochody elektryczne o 1 mln sztuk w 2050 roku na rzecz podróży koleją i autobusami. Taka substytucja
będzie możliwa po obniżeniu kosztów transportu publicznego. W 2030 r. o –17% dla transportu drogowego i o – 13% dla kolei. Natomiast w 2050 r. odpowiednio o -37% i o – 35% w stosunku do scenariusza bez promowania transportu publicznego. Promowanie transportu publicznego będzie wymagało ok. 7 mld euro dodatkowych nakładów w przypadku kolei i ok. 40 mld EUR w przypadku autobusów w okresie 2025-2050.

Wzrost aktywności pasażerskiej i wykorzystania technologii zeroemisyjnych przełoży się na
istotny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. W najambitniejszym scenariuszu transport pasażerski będzie zużywał w Polsce ok. 8 TWh i 34 TWh energii elektrycznej, odpowiednio w 2030 i 2050 r.

Wykorzystanie technologii wodorowych w transporcie publicznym będzie istotne od roku 2030. W pierwszej kolejności będzie dotyczyło głównie autobusów miejskich. W scenariuszu NEU_PUBLIC_55 do 2050 roku zapotrzebowanie na wodór w Polsce w transporcie pasażerskim sięgnie poziomu ok. 57 kt.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży spalinowych samochodów osobowych od 2035 r. (wg pakietu „Fit for 55”) i równoczesne promowanie transportu zbiorowego wpłyną na znaczące redukcje emisji. W 2050 r. emisje w transporcie pasażerskim zostaną obniżone do ok. 8 Mt CO2.

W najambitniejszym badanym scenariuszu redukcja emisji CO2 w transporcie pasażerskim w Polsce w 2050 r. względem roku 2020 wynosi ok. 74%. Głównymi źródłami emisji w krajowym transporcie pasażerskim w 2050 r. pozostaną samochody osobowe oraz lotnictwo (3,1 Mt samochody osobowe, 3,8 Mt lotnictwo).

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma istotny wpływ na tempo zachodzących zmian w sektorze transportowym. Wielkość PKB będzie miała wpływ na zapotrzebowanie na pracę przewozową i liczbę pasażerokilometrów a inwestycje w nowe technologie będą wpływać na wartość konsumpcji gospodarstw domowych. W scenariuszu neutralności w latach 2030-2050 średnie roczne tempo wzrostu PKB wynosi ok. 0,2 punktu procentowego (p.p.) – wzrost z 634 do 861 mld euro. Natomiast wartość konsumpcji gospodarstw domowych zwiększa się w okresie 2030 – 2050 z ok. 355 do 523 mld euro.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Lista skrótów
Najważniejsze wnioski
Streszczenie
1. Wprowadzenie
2. Założenia pakietu „Fit for 55”
3. Scenariusz realizacji polityki klimatycznej w UE
3.1. Redukcja emisji GHG
3.2. Nowy system handlu dla sektora transportu drogowego i budynków (BRT ETS) w pakiecie „Fit for 55”
3.3. Sposób implementacji BRT ETS i krańcowe koszty redukcji
4. Scenariusze neutralności klimatycznej
4.1. Wzrost aktywności pasażerskiej w Polsce
4.2. Założenia scenariuszy
5. Transformacja transportu zbiorowego w Polsce w scenariuszach neutralności klimatycznej – zmiana aktywności transportowej/preferencji pasażerów
6. Zmiany strukturalne parku samochodów osobowych i pojazdów transportu zbiorowego
7. Koszty promowania transportu publicznego w Polsce
8. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i wodór w indywidualnym i zbiorowym transporcie pasażerskim w Polsce
9. Zmiany poziomów emisji dwutlenku węgla
10. Analiza wariantowa – wysokie ceny paliw ropopochodnych
11. Programy realizowane w Polsce i na świecie
12. Wyniki makroekonomiczne symulacji chrakteryzujące gospodarkę Polski
Załącznik I – Wyniki szczegółowe scenariuszy
Załącznik II – Założenia scenariuszy i wymiana danych pomiędzy modelami
Bibliografia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wykorzystanie zbiorkomu w Polsce w latach 2015-2050

Średnie emisje CO2 dla nowych aut osobowych w UE (str. 13)


related

Powiązane materiały w bazie