WRÓĆ DO LISTY

The United Nations World Water Development Report 2023. Partnerships and cooperation for water

UNESCO Raport

Raport ONZ na temat „Rozwoju wody na świecie w 2023 r. dotyczący partnerstw i współpracy” ocenia charakter i rolę partnerstw i współpracy między zainteresowanymi stronami w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i rozwoju oraz ich rolę w przyspieszeniu postępu w realizacji celów i zadań wodnych związanych z 6. Celem Zrównoważonego Rozwoju. W 2023 roku przypada pierwsza od 1977 roku duża konferencja ONZ poświęcona wodzie. Konferencja wodna ONZ 2023 (22-24 marca) skupia się na postępach w realizacji celów związanych z wodą i urządzeniami sanitarnymi, zbiegając się ze śródokresowym kompleksowym przeglądem międzynarodowej dekady działań "Woda dla zrównoważonego rozwoju 2018-2028".

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 15/03/2023


Data umieszczenia w bazie

30/04/2023

Instytucja

UNESCO

Autorstwo

UNESCO World Water Assessment Programme

Liczba stron

189

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license
(creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be
bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (www.unesco.org/open-access/terms-useccbysa-
en).

 

Suggested citation:
United Nations, The United Nations World Water Development Report 2023: Partnerships and Cooperation for Water.
UNESCO, Paris

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


W ciągu ostatnich 40 lat zużycie wody na świecie wzrastało o około 1% rocznie i oczekuje się, że do 2050 r. będzie rosło w podobnym tempie, co wynika z połączenia wzrostu liczby ludności, rozwoju społeczno-gospodarczego i zmieniających się wzorców konsumpcji. Większość tego wzrostu koncentruje się w krajach o średnich i niskich dochodach, zwłaszcza w gospodarkach wschodzących.

Ponad 85% naturalnych terenów podmokłych już teraz zostało utracone, a 75% powierzchni lądów zostało znacząco zmienione, co powoduje znaczną redukcję możliwości ziemskich ekosystemów do utrzymywania zasobów wodnych.

Średnio 10% światowej populacji świata żyje w krajach o wysokim lub krytycznym poziomie stresu wodnego. Rozprzestrzeniające się zanieczyszczenia wód słodkich, fizyczny stres wodny oraz sezonowy niedobór wody związany ze zmianami klimatu spowoduje coraz większy problem z dostępnością do tego zasobu, nie tylko w regionach, gdzie tej wody już teraz brakuje jak region Sahelu w Afryce czy na Bliskim Wschodzie, ale także tam, gdzie obecnie jest jej pod dostatkiem jak Afryka Środkowa, Azja Wschodnia i część Ameryki Południowej.

Zła jakość wody w krajach o niskich dochodach jest często związana z niskim poziomem oczyszczania ścieków, natomiast w krajach o wysokich dochodach poważniejszym problemem jest odpływ z rolnictwa. Jednak dane dotyczące jakości wody są nadal skąpe, co w dużej mierze wynika ze słabych zdolności w zakresie monitorowania i sprawozdawczości, szczególnie w wielu najsłabiej rozwiniętych krajach Azji i Afryki. 153 kraje dzieli 286 transgranicznych dorzeczy i jezior oraz 592 transgraniczne systemy wodonośne, ale tylko 58% obszarów dorzeczy posiada operacyjne ustalenia dotyczące współpracy w dziedzinie wody.

Koordynacja agend klimatycznych i wodnych jest dwukierunkowa. Z jednej strony, decydenci ds. klimatu muszą lepiej zrozumieć potrzeby społeczności wodnej w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych, jak również rolę, jaką zarządzanie zasobami wodnymi, zaopatrzenie sanitarne mogą odegrać w łagodzeniu skutków tychże zmian. Z drugiej strony, osoby odpowiedzialne za politykę wodną muszą proaktywnie dotrzeć do zainteresowanych stron związanych z klimatem, aby lepiej zrozumieć, jak działają procesy związane z klimatem oraz włączyć związane z wodą zagrożenia klimatyczne do krajowych polityk, strategii i planów wdrożeniowych dotyczących wody.

W zobowiązaniach podjętych przez strony Porozumienia Paryskiego ponad 80% krajów zgłosiło zasoby wody słodkiej jako priorytetowy obszar adaptacji. Jednakże, możliwości łagodzenia skutków zmian klimatu poprzez gospodarkę wodną – od odzyskiwania biogazu z systemów oczyszczania ścieków po wytwarzanie energii geotermalnej – zasługują na większą uwagę ze strony planistów klimatycznych i powinny otworzyć drzwi do dalszej współpracy z zainteresowanymi stronami z branży wodnej.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Prolog Część 1 Stan zasobów słodkiej wody na świecie   

Prolog Część 2 Postępy w realizacji SDG   

Rozdział 1 Wprowadzenie   

Rozdział 2 Żywność i rolnictwo   

Rozdział 3 Środowisko  

Rozdział 4 Zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne dla osiedli ludzkich  

Rozdział 5 Przemysł   

Rozdział 6 Zdrowie   

Rozdział 7 Zmiana klimatu   

Rozdział 8 Perspektywy regionalne  

Rozdział 9 Edukacja i rozwój potencjału   

Rozdział 10 Dane, informacje i monitorowanie   

Rozdział 11 Innowacje   

Rozdział 12 Finansowanie    

Rozdział 13 Zarządzanie: Podejście „całego społeczeństwa    

Rozdział 14 Wnioski 

Skróty i akronimy 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Bazowy poziom stresu wodnego (str. 15)

Poziom ryzyka niską jakością wody (str. 17)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. UN World Water Development Report 2023   https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2023   15/03/2023
  2. Partnerships and Cooperation for Water: UN World Water Development Report 2023 - SDG Media Zone (UN 2023 Water Conference)   https://media.un.org/en/asset/k1z/k1z7hq45s3  22/03/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie