WRÓĆ DO LISTY

The State of Food and Agriculture 2021

FAO Raport

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa z listopada 2021 powstał w odpowiedzi na wezwanie Szczytu Narodów Zjednoczonych ds. Systemów Żywnościowych w 2021 r. do przedstawienia szeregu konkretnych działań, które ludzie z całego świata mogą podjąć, aby wesprzeć transformację światowych systemów rolno-spożywczych. Sprawozdanie zawiera dowody i wskazówki dotyczące działań, które mogą pomóc podmiotom w systemach rolno-spożywczych wzmacniać ich odporność na wstrząsy i stresy oraz budować zdolność tych systemów do wspierania źródeł utrzymania i trwałego zapewniania stałego dostępu do wystarczającej, bezpiecznej i pożywnej żywności dla wszystkich ludzi w obliczu kryzysów i zaburzeń stabilności gospodarczej, jaką może przynieść zmiana klimatu, kryzysy ekologiczne, czy pokazała pandemia Covid-19.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 23/11/2021


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

FAO

Autorstwo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liczba stron

182

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Systemy rolno-spożywcze obejmują podstawową produkcję rolną produktów żywnościowych i nieżywnościowych (z upraw, zwierząt gospodarskich, rybołówstwa, leśnictwa i akwakultury), produkcję żywności pochodzenia nierolniczego (np. mięsa syntetycznego), łańcuch dostaw żywności od producenta do konsumenta oraz ostatecznych konsumentów żywności. Na całym świecie systemy te produkują rocznie około 11 miliardów ton żywności i stanowią podstawę wielu gospodarek. Wzmocnienie odporności tych systemów jest kluczowe dla zbudowania bezpieczeństwa żywnościowego dla całej ludzkości, zwłaszcza w obliczu kryzysów jak te niesione przez zmiany klimatu.

Systemy rolno-spożywcze nie zapewniają obecnie bezpiecznego i stabilnego dostępu do żywności około 10 procent światowej populacji – tyle doświadcza głodu. W coraz większym stopniu łańcuchy dostaw żywności i źródła utrzymania podmiotów systemów rolno-spożywczych są zakłócane przez wstrząsy – od susz i powodzi po konflikty zbrojne i podwyżki cen żywności – oraz długoterminowe napięcia, w tym zmianę klimatu i degradację środowiska.

W porównaniu z innymi sektorami gospodarki rolnictwo jest nieproporcjonalnie narażone i podatne na niekorzystne zagrożenia naturalne, zwłaszcza te związane z klimatem. Zmiana klimatu powoduje krótkotrwałe wstrząsy, takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe, oraz generuje zjawiska, takie jak wyższe temperatury i utrata różnorodności biologicznej. Wstrząsy mają natychmiastowy wpływ, podczas gdy długotrwałe napięcia są powolnymi procesami, które stopniowo osłabiają zdolność systemów do radzenia sobie ze zmianami i czynią je bardziej wrażliwymi. Wśród producentów wstrząsy najprawdopodobniej wpłyną na środki utrzymania drobnych producentów o niskich dochodach; wśród konsumentów żywności najbiedniejsi będą najbardziej dotknięci wzrostem cen żywności.

Zapewnienie fizycznego dostępu do żywności nie wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Dobrze funkcjonujący systemy rolno-spożywcze muszą również gwarantować ludziom przystępny cenowo dostęp do żywności. Na całym świecie około 3 miliardów ludzi nie stać na zdrową dietę, która chroni przed niedożywieniem we wszystkich jego formach. Ponieważ udział wydatków gospodarstw domowych na żywność jest najwyższy w tych o niskich dochodach, każda znacząca utrata siły nabywczej – spowodowana zakłóceniami, takimi jak skoki cen żywności, nieurodzaj i utrata majątku – stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia.

FAO opracowała wskaźnik, który pokazuje, że gdyby szok zmniejszył dochody najwrażliwszych konsumentów o jedną trzecią, zdrowa dieta byłaby poza zasięgiem finansowym kolejnego miliarda ludzi. Ciężar tego dodatkowego wyzwania spadłby głównie na kraje o średnich dochodach: z 1 miliarda ludzi zagrożonych brakiem środków na zdrową dietę, 95 procent żyje w krajach o niższych i wyższych dochodach średnich.

Ograniczone zasoby dostępne dla drobnych producentów i MŚP w łańcuchach dostaw żywności często utrudniają odbudowę po kryzysach. Poprawa infrastruktury publicznej wraz z łatwiejszym dostępem do kredytów i informacji może sprzyjać wzrostowi wydajności i odporności tych systemów. Rządy mogą również wspierać lepszą koordynację i organizację MŚP w ramach łańcuchów dostaw żywności. Jednym ze sposobów jest tworzenie konsorcjów, które zwiększają skalę, widoczność i wpływy małych firm oraz ułatwiają dostęp do finansowania prywatnego i rządowego.

Kobiety mają zwykle znacznie mniejszy dostęp niż mężczyźni do ziemi i innych aktywów, które są kluczowe dla odporności na wstrząsy i kryzysy. Dzieci również są szczególnie narażone na wstrząsy i stresy.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 1. PRZEDMOWA
 2. METODOLOGIA
 3. PODZIĘKOWANIA
 4. AKRONIMY I SKRÓTY
 5. GLOSARIUSZ
 6. PODSTAWOWE PRZESŁANIA
 7. STRESZCZENIE
 8. ROZDZIAŁ 1
 9. ODPORNOŚĆ SYSTEMÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH: CO TO JEST
  Główne przesłanie
  Potrzeba bardziej odpornych systemów rolno-spożywczych
  Zrozumienie odporności systemów rolno-spożywczych
  Jak wstrząsy i stresy zakłócają systemy rolno-spożywcze
  Odporność systemów rolno-spożywczych na zmieniające się okoliczności
  Budowanie odporności systemów rolno-spożywczych – wytyczne
  Określenie zakresu tego raportu
 10. ROZDZIAŁ 2
 11. ODPORNOŚĆ SYSTEMÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM I PONADKRAJOWYM
  Główne przesłanie
  Odporność funkcjonowania systemów rolno-spożywczych
  Absorpcja szoków w sektorze produkcji podstawowej
  Zagwarantowanie dostępności pełnowartościowej żywności
  Zapewnienie fizycznego dostępu do żywności na poziomie regionalnym – krajowe sieci transportu żywności
  Zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo żywności
  Wnioski
 12. ROZDZIAŁ 3
  ODPORNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ŻYWNOŚCI
  Główne przesłanie
  Przygotowanie sceny – budowanie odporności w łańcuchach dostaw
  Zarządzanie odpornością łańcucha dostaw żywności
  Wnioski
 13. ROZDZIAŁ 4
  ZWIĘKSZANIE ODPORNOŚCI GOSPODARSTW WIEJSKICH
  Główne przesłanie
  Determinanty odporności gospodarstw na wsi
  Drobni producenci rolni podwójnie obciążeni
  Możliwe rozwiązania wzmacniające odporność wiejskich gospodarstw
  Wnioski
 14. ROZDZIAŁ 5
  BUDOWA ODPORNYCH SYSTEMÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH: ZASADY PRZEWODNIE
  Główne przesłanie
  Sposoby wzmacniania odporności krajowych systemów rolno-spożywczych: opis struktury
  Rozwiązania polityczne zwiększające odporność łańcucha dostaw żywności
  Zwiększanie odporności małych producentów i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji
  Planowanie przyszłości – szersze ujęcie polityczne i priorytety
  Wnioski

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wersja skrócona raportu

Wskaźniki odporności i podatności sieci transportu żywności dla wybranych krajów (str. 66)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Small farmers have the answer to feeding the world. Why isn’t the UN listening?   https://www.theguardian.com/global-development/2021/sep/23/small-farmers-have-the-answer-to-feeding-the-world-why-isnt-the-un-listening  23/10/2021
 2. In the Crosshairs of Climate Change, Farmers Seek to Adapt   https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-11-12/supply-chain-latest-climate-change-farmers-food-security-agriculture  12/11/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie