WRÓĆ DO LISTY

The State of the World’s Forests 2022

FAO Raport

FAO - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa opublikowała w maju 2021 roku raport przedstawiający trzy scenariusze dla lasów i drzew. Mają one uzupełniać inne działania zmierzające do stworzenia wydajniejszych, bardziej odpornych i trwalszych systemów rolno-spożywczych, a mianowicie: powstrzymanie wylesiania i utrzymanie lasów; rekultywacja terenów zdegradowanych i rozwój agroleśnictwa; i zrównoważone wykorzystywanie lasów i budowanie zielonych łańcuchów wartości. Zrównoważone, jednoczesne podążanie tymi trzema ścieżkami może pomóc w rozwiązaniu kryzysów, przed którymi stoją ludzie i planeta, jednocześnie generując trwałe korzyści gospodarcze, zwłaszcza w społecznościach wiejskich. W niniejszym raporcie przedstawiono kroki któe umożliwią realizację potrójnego scenariusza dla lasów, a także będą sprzyjać zielonej odbudowie gospodarki i jej tranformacji ku zamkniętemu obiegowi.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 02/05/2022


Data umieszczenia w bazie

13/11/2022

Instytucja

FAO

Autorstwo

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liczba stron

166

Język raportu

angielski

Tagi
Zasady korzystania
Some rights reserved. This work is made available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Raport przedstawia trzy powiązane ze sobą scenariusze dotyczące lasów i drzew,
ożywienia gospodarcze i ochrony środowiska. Są to (1) powstrzymanie wylesiania i utrzymanie lasów; (2) rekultywacja terenów zdegradowanych i rozwój agroleśnictwa; oraz (3) zrównoważone użytkowanie lasów i budowanie zielonych łańcuchów wartości. Uzasadnia też konieczność włączenia ochrony i odbudowy lasów w długofalowe strategie polityczne. Poniżej kluczowe informacje z raportu:

Na niezdrowej planecie nie będzie zdrowej gospodarki. Degradacja środowiska przyczynia się do zmiany klimatu, utraty różnorodności biologicznej i pojawiania się nowych chorób. Lasy i drzewa mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązywaniu tych kryzysów i przejściu ku zrównoważonej gospodarce.

Drzewa, lasy i zrównoważone leśnictwo mogą pomóc światu wyjść z pandemii COVID-19 i walczyć z nadchodzącymi kryzysami środowiskowymi, takimi jak zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej. Wymaga to jednak od społeczeństw lepszego rozpoznania wartości lasów i ich kluczowej roli w budowaniu zintegrowanych, odpornych i zrównoważonych gospodarek.

Świat będzie potrzebował więcej materiałów odnawialnych ze względu na rosnącą populację i potrzebę ograniczenia wpływu na środowisko. Sektor leśny może i musi stymulować przejście do bardziej wydajnego i zamkniętego wykorzystania materiałów naturalnych o mniejszym wpływie na środowisko.

Producenci leśni i rolni potrzebują większej zachęty do zwiększania zielonej odnowy. Muszą czerpać znaczne i namacalne korzyści z odtwarzania zasobów leśnych i drzewnych oraz zrównoważonego gospodarowania nimi.

Ścieżki leśne mogą przyczynić się do budowy sprzyjających włączeniu społecznemu, odpornych i zrównoważonych gospodarek. Osiągnięcie tego będzie wymagało zmian w polityce, aby zmaksymalizować synergie między wspomnianymi trzema strategiami oraz między rolnictwem i leśnictwem w systemach rolno-spożywczych, a także aby zachęcić sektor prywatny do inwestycji.

Potrzebne są zmiany w polityce, aby odwrócić przepływy finansowe od działań, które szkodzą lasom, i zachęcić do inwestowania w ochronę, odbudowę i zrównoważone ich użytkowanie. Aby osiągnąć cele w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i zatrzymania jałowienia gleb, do 2030 r. finansowanie trzech ścieżek leśnych musi wzrosnąć co najmniej trzykrotnie (do ponad 200 mld dolarów rocznie na samo zakładanie i zarządzanie lasami).

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


KLUCZOWE PRZESŁANIE PRZEDMOWA METODOLOGIA PODZIĘKOWANIA AKRONIMY I SKRÓTY STRESZCZENIE ROZDZIAŁ 1 CZY LASY I DRZEWA MOGĄ PRZYSŁUŻYĆ SIĘ ODBUDOWIE ORAZ BUDOWANIU ODPORNEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI? ROZDZIAŁ 2 LASY I DRZEWA DOSTARCZAJĄ NIEZBĘDNYCH DÓBR I USŁUG EKOSYSTEMOWYCH, ALE SĄ NIEDOCENIONE W SYSTEMACH GOSPODARCZYCH 2.1 Utrzymuje się wylesianie i degradacja lasów 2.2 Dziewięćdziesiąt pięć procent ludności wiejskiej na całym świecie mieszka w promieniu 5 km od lasu – rządy mają pod opieką prawie ¾ wszystkich lasów 2.3 Społeczeństwa czerpią ogromne korzyści z usług ekosystemowych dostarczanych przez lasy – które stanowią więcej niż jedna piąta całego majątku zgromadzonego na świecie 2.4 Sektor leśnictwa wnosi ponad 1,5 bln dolarów do gospodarek narodowych na całym świecie 2.5 Energia pozyskiwana z drewna i niedrzewne produkty leśne odgrywają główną rolę w większości gospodarstw wiejskich na świecie ROZDZIAŁ 3 TRZY POWIĄZANE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE LASÓW MOGĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ODBUDOWY EKOLOGICZNEJ I PRZEJŚCIA DO ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI 3.1 Zatrzymanie wylesiania i ochrona usług ekosystemowych dostarczanych przez lasy przyniosłyby korzyści klimatowi, różnorodności biologicznej, zdrowiu i długoterminowo poprawiłoby bezpieczeństwo żywnościowe 3.2 Odnowa lasów i krajobrazu oraz agroleśnictwo pomaga w dywersyfikacji źródeł utrzymania oraz zwiększa produktywność gruntów 3.3 Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania lasów oraz budowanie zielonych łańcuchów wartości pomogłoby odpowiedzieć na przyszłe zapotrzebowanie na surowce oraz wesprzeć budowę zrównoważonej gospodarki ROZDZIAŁ 4 ISTNIEJĄ REALNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI W SCENARIUSZE LEŚNE – Z POTENCJALNIE ZNACZĄCYMI KORZYŚCIAMI 4.1 Pomimo wysokiej wartości lasów i drzew, skala inwestycji w nie nie jest duża. Finansowanie klimatyczne w tym zakresie rośnie, ale z niskiego punktu wyjściowego 4.2 Należy ułatwiać i monitorować postępy w mobilizacji finansowanie sektora prywatnego do inwestowania w rozwiązania dla lasów 4.3 Dostosowanie zachęt, przepisów i zrównoważone rynki mogą katalizować transformację w kierunku zrównoważonej zielonej gospodarki 4.4 Finansowanie klimatyczne może istotnie wesprzeć rozwój scenariuszy dla lasów, a rynki uprawnień do emisji dwutlenku węgla doświadczają istotnego wzrostu 4.5 Pozyskiwanie finansowania dla drobnych producentów będzie niezbędne do realizacji ww ścieżki – konieczna jest wymiana wiedzy na temat udanych i skalowalnych doświadczeń w tym zakresie ROZDZIAŁ 5 MAŁE GOSPODARSTWA, SPOŁECZNOŚCI LOKALNE I LUDNOŚCI RDZENNE SĄ NIEZBĘDNE W PROCESIE WDRAŻANIA SCENARIUSZY LEŚNYCH 5.1 Scenariusze leśne muszą być atrakcyjne dla użytkowników gruntów 5.2 Zabezpieczenie praw jest niezbędne, jeśli drobni rolnicy, społeczności lokalne i ludy tubylcze mają zapewnić lokalną odbudowę w ramach scenariuszy leśnych 5.3 Wzmacnianie lokalnych producentów pozwoli zaangażować małe podmioty w odbudowę i rozwój na skalę lokalną 5.4 Zwiększenie zasobów oraz współpraca z drobnymi rolnikami, społecznościami lokalnymi i ludnością rdzenną wspierają odbudowę i odpornośc lasów 5.5 Technologie cyfrowe przyspieszają dostęp do danych, informacji, wiedzy i rynków 5.6 Ożywienie i rozwój sprzyjający włączeniu lokalnych leśnych łańcuchów wartości wymaga udziału kobiet i młodzieży ROZDZIAŁ 6 LEŚNE SCENARIUSZE – NARZĘDZIE EKOLOGICZNEJ ODBUDOWY I ODPORNEJ GOSPODARKI? 6.1 Rola lasów i drzew w zielonej odbudowie gospodarki i tworzeniu jej odporności 6.2 Czy jest właściwy moment na zieloną odbudowę? GLOSARIUSZ BIBLIOGRAFIA

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Wersja skrócona raportu

Typ lasów i ich dystrybucja na świecie (str. 30)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. What is the state of the world’s forests? Could be better, and even help the economy   https://news.globallandscapesforum.org/56931/what-is-the-state-of-the-worlds-forests-could-be-better-and-even-help-the-economy/  02/05/2022
  2. State of the World’s Forests 2022: 10% of total forest area on Earth lost in 30 years   https://www.downtoearth.org.in/news/forests/state-of-the-world-s-forests-2022-10-of-total-forest-area-on-earth-lost-in-30-years-82658  02/05/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie