WRÓĆ DO LISTY

Ósmy Raport rządowy i Piąty Raport dwuletni dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Raport

Niniejszy raport został opracowany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym we współpracy m.in. z wybranymi Ministerstwami czy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Ósme wydanie raportu rządowego dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest kontynuacją wcześniej przedkładanych raportów. Dokument ten skupia się na krajowych uwarunkowaniach w kontekście emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz omawia krajowe polityki oraz dotychczasowe efekty. Autorzy przedstawiają również działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, obszaru badań i rozwoju, a także edukacji polskiego społeczeństwa.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 30/12/2022


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

Zbyszko Pisarski, Anna Serzysko, Izabela Zborowska, Joanna Żabicka

Liczba stron

373

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Niniejszy raport rządowy został wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto. Do jego realizacji zaproszono m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie czy Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Raport obejmuje informacje dla okresu 2016-2019 oraz dla lat późniejszych, jeśli takie dane były dostępne podczas jego opracowywania.

W kontekście energii pierwotnej w 2019 roku główne źródło stanowił węgiel kamienny, brunatny oraz gaz ziemny. Do 2020 roku następuje systematyczny wzrost produkcji energii z OZE, ale także stopniowa poprawa efektywności energetycznej, głównie w transporcie i gospodarstwach domowych. Najszybszy wzrost odnotował ruch lotniczy (trzykrotny w latach 2016-2019), a także transport drogowy – średni wiek samochodów osobowych to 14 lat.

Jednym z największych konsumentów energii w Polsce są gospodarstwa domowe, odpowiedzialne za blisko 1/4 ogólnego zużycia energii końcowej, która służy przede wszystkim do ogrzewania. W strukturze zużycia energii największe znaczenie w polskich gospodarstwach domowych mają paliwa stałe, w tym głównie węgiel kamienny i drewno opałowe. W gospodarce odpadami nastąpiło wiele pozytywnych zmian i choć w Polsce od wielu lat ilość wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca stopniowo rośnie, to nadal jest poniżej średniej europejskiej, a Polacy coraz efektywniej selekcjonują odpady.

Całkowita krajowa emisja gazów cieplarnianych w 2020 r. wyniosła 376,04 mln t CO2 ekw., wyłączając sektor LULUCF [(ang. Land use, land use change and forestry) związany jest z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem]. W porównaniu do 1988 r. wielkość emisji za 2020 r. zmniejszyła się o 35,1%. Dominującą rolę – 80,7% emisji krajowej, odgrywa dwutlenek węgla, udział metanu wynosi 11,8%, a podtlenku azotu – 6,1%, natomiast F-gazy – łącznie ok. 1,4%. W sektorowej strukturze całkowitej emisji GC w Polsce w 2020 r. (bez sektora LULUCF) największy udział miał sektor energii – ok. 81,2%, a w ramach tego sektora – procesy spalania paliw (75,5%), a następnie: rolnictwo – 9,1%, procesy przemysłowe – 6,7% i odpady – 3,0%.

W porównaniu z wynikami prezentowanymi w 7. raporcie rządowym nie stwierdzono istotnych zmian warunków klimatycznych, co wskazuje na dosyć stabilne tendencje zmian klimatu na obszarze Polski. W ostatnich kilkudziesięciu latach ocieplenie jest wyraźne w całym kraju, choć tempo zmian temperatury jest zróżnicowane regionalnie. Mamy do czynienia z wzrostem liczby dni ekstremalnie upalnych, przeciętne zimy stają się cieplejsze, a opady charakteryzują się silną zmiennością międzyroczną i sezonową. Analizy strat finansowych spowodowanych przez zjawiska ekstremalne wykazały, że z powodu zjawisk ekstremalnych Polska traci rocznie średnio 6 mld PLN, a w sumie ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały ok. 115 mld PLN strat bezpośrednich w okresie 2001–2019.

Edukacja ekologiczna w Polsce jest realizowana w systemie edukacji formalnej, ale także w dużej mierze przede wszystkim dzięki organizacjom społecznym i uczelniom wyższym przy wsparciu systemu funduszy finansujących projekty edukacyjne.

Prace naukowo-badawcze z zakresu klimatologii w Polsce obejmują: klimatologię fizyczną, klimatologię obszarów o dużej antropopresji, klimatologię dynamiczną, klimatologia regionalną, klimatologię stosowana oraz badanie zmian klimatu i czynników je uruchamiających i wzmacniających. Obserwacje i pomiary pozwalające na modelowanie i prognozowanie zmian klimatu odbywają się m.in. dzięki krajowej sieci 1000 punktów pomiarowych. W latach 2016–2020 nakłady krajowe brutto na działalność B+R w Polsce wzrosły prawie o 45% – z poziomu 17,9 mld PLN do 25,6 mld PLN (ceny bieżące) i ponad trzykrotnie od 2010

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 

STRESZCZENIE  

WPROWADZENIE  

  1. UWARUNKOWANIA POLSKI W ODNIESIENIU DO EMISJI I POCHŁANIANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH INWENTARYZACJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
  2. INWENTARYZACJA EMISJI I POCHŁANIANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH 
  3. POLITYKI I DZIAŁANIA  
  4. PROJEKCJE EMISJI I POCHŁANIANIA GAZÓW CIEPLARNIANYCH  
  5. OCENA WRAŻLIWOŚCI, KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATU ORAZ DZIAŁANIA ADAPTACYJNE   
  6. POMOC ROZWOJOWA, FINANSOWA I TECHNOLOGICZNA ORAZ WSPARCIE BUDOWANIA POTENCJAŁU 
  7. BADANIA I SYSTEMATYCZNE OBSERWACJE 
  8. EDUKACJA, SZKOLENIA I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W ZAKRESIE GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU WYKAZ SKRÓTÓW 

ZAŁĄCZNIK 1. PIĄTY DWULETNI RAPORT DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU  

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Struktura finalnego zużycia energii w Polsce w roku 2019 (str. 27)

Struktura emisji gazów cieplarnianych wg sektorów w Polsce w 2020 r. (str. 50)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Raport w sprawie zmian klimatu   https://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/aktualnosci/154633,raport-w-sprawie-zmian-klimatu   10/02/2023
  2. Zmiany klimatu. Ósmy raport rządowy i piąty raport dwuletni   https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/zmiany-klimatu-osmy-raport-rzadowy-i-piaty-raport-dwuletni/   06/02/2023
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie