WRÓĆ DO LISTY

Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Analizy

Publikacja Instytutu Ochrony Środowiska z sierpnia 2022 skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego w celu wykorzystania w trakcie planowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu oraz podejmowania najkorzystniejszych rozwiązań dla regionu. Autorzy na kilkudziesięciu stronach dokumentu zawarli metody analizy kosztów i korzyści oraz możliwości jej zastosowania przy wyborze najbardziej efektywnych działań adaptacyjnych. Czytelnicy mają do dyspozycji również analizę i interpretację wykorzystywanych wskaźników oraz techniki szacowania dóbr nierynkowych oraz wskaźniki korzyści i kosztów oraz uwzględniono sposoby ich szacowania. W analizie uwzględniono alternatywne sposoby jej przeprowadzenia w zależności od celu, pożądanych wyników, ale i dostępności danych. Praktyczny przykład ułatwia przeprowadzenie własnej analizy.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 31/08/2022


Data umieszczenia w bazie

31/01/2023

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

Maciej Cygler, Anna Dubel

Liczba stron

96

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania
Copyright © 2022 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).
Wszelkie prawa zastrzeżone.

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Należy pamiętać, że prezentowana analiza jak i przedstawiony przykład jest jednym z możliwych do przeprowadzenia opracowań, ale każdy przypadek jest indywidualny i ma swoje własne, specyficzne uwarunkowania oraz możliwości realizacji. Dlatego niniejsza publikacja może być wykorzystana jako przydatny dokument, ale nie należy bezkrytycznie kopiować metodyki z innych projektów, aby nie pominąć kosztów lub korzyści specyficznych dla danego przypadku.

Kluczowym krokiem w analizie kosztów i korzyści jest prawidłowa identyfikacja samego działania – jego celów, wariantów, a także skutków. Należy pamiętać o ciągu przyczynowo-skutkowym i identyfikacji między działaniami (lub ich brakiem), a analizowanymi skutkami.

Należy pamiętać, że w trakcie prowadzenia analizy bardziej opieramy się na pewnym szacowaniu, wartościowaniu niż prowadzeniu precyzyjnych obliczeń, co wynika z potrzeby określenia wagi dóbr nierynkowych czy efektów zewnętrznych, co pozostawia pewien margines błędu, niepewności. Warto uwzględnić różne poziomy danych wejściowych – scenariusze bardziej optymistyczne lub negatywne.

Czytelnik powinien zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo takiej analizy i działanie na warunkach niepewności może prowadzić do intencjonalnej lub nieświadomej manipulacji ze względu na niedoszacowanie lub przeszacowanie pewnych kosztów.

W raporcie autorzy zwracają uwagę na różnice między analizą finansową, a ekonomiczną. W analizie finansowej należy uwzględnić wszystkie rzeczywiste przepływy finansowe, chociaż te nie zawsze mają wymiar ekonomiczny. Z drugiej strony może się zdarzyć pominięcie niektórych wartości. Analiza ekonomiczna powinna być wykonywana w cenach stałych, a nie jak w analizach finansowych, gdy stosuje się ceny nominalne np. nominalne stopy procentowe do obliczania płatności odsetek.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Spis treści 
 • Lista skrótów 
 • Spis ilustracji 
 • Spis tabel 
 • Streszczenie 
 • Adaptacja do zmian klimatu – kontekst analizy i wyzwania 
  • Czym jest  i czemu służy analiza kosztów i korzyści 
  • Uzasadnienie ekonomiczne 
  • Logika i elementy analizy kosztów i korzyści 
  • Analiza kosztów i korzyści a decyzja o wykorzystaniu środków publicznych 
 • Analiza finansowa 
  • Ogólna metodyka i etapy analizy finansowej  
  • Elementy i założenia analizy finansowej 
  • Wskaźniki efektywności i ich interpretacja (PV, NPV, IRR, BCR) 
  • Całkowite roczne koszty 
  • Analiza efektywności kosztowej  
 • Analiza ekonomiczna 
  • Koncepcja metodyczna analizy kosztów i korzyści  
  • Identyfikacja i kwantyfikacja – działania przed określeniem wartości pieniężnej skutków 
  • Korekty fiskalne  
  • Korekty cenowe 
  • Wskaźniki efektywności i ich interpretacja 
  • Społeczna stopa dyskontowa (w tym kwestia horyzontu czasowego) 
  • Wartościowanie dóbr nierynkowych 
  • Techniki wartościowania 
 • Wskaźnik i korzyści i kosztów dotyczących działań adaptacyjnych 
  • Działania i praktyki adaptacyjne 
  • Przykładowe jednostkowe wskaźniki strat w przypadku braku adaptacji i korzyści z adaptacji 
  • Wielkość nakładów inwestycyjnych 
 • Przykład analizy kosztów i korzyści 
  • Zagrożenia i opis działań adaptacyjnych 
  • Analiza finansowa 
  • Analiza ekonomiczna 
 • Pułapki i trudności oraz jak się z nimi zmierzyć 
 • Literatura 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Sektory, w których pożądane są działania adaptacyjne (str. 7)

Jakie zmiany środowiskowe należy uwzględnić w analizie (str. 30)


related

Powiązane materiały w bazie