WRÓĆ DO LISTY

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski

Koalicja Klimatyczna Raport

Raport Koalicji Klimatycznej opublikowany w 2020 roku ostrzega, że jeśli nie osiągniemy celów Porozumienia Paryskiego i nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 oC to bezpieczeństwo żywnościowe zarówno na poziomie globalnym jak i lokalnym będzie zagrożone. Eksperci raportu wskazują, że bez względu na potrzebę redukcji emisji gazów już teraz niezbędne są wielokierunkowe działania adaptacyjne rolnictwa i powinny iść w zgodzie z innymi celami polityki klimatycznej – redukcją emisji gazów cieplarnianych, ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz ochrony jakości wód i powietrza. W niniejszej pracy autorzy poruszają aspekt wpływu rolnictwa na zmiany klimatu, wpływ skutków zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe w ujęciu globalnym oraz Polski, a także podają rekomendację, które należałoby wprowadzić już teraz.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Data umieszczenia w bazie: 31/01/2023


Data publikacji

15/10/2020

Instytucja

Koalicja Klimatyczna

Autorstwo

Zbigniew M. Karaczun,
Jerzy Kozyra

Liczba stron

120

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

©Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Bezpieczeństwo żywnościowe to stan, w którym wszyscy ludzie mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej ilości żywności o wysokiej jakości. Skutki zmiany klimatu w największym stopniu wpływają i będą wpływać na produkcję rolną jako sektor gospodarki bezpośrednio zależny od warunków pogodowych. Szczególnie narażone są systemy rolno-pastwiskowe w Afryce i Ameryce Południowej, które zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe znaczącej liczbie ludności. Oprócz tego już dziś można zaobserwować negatywny wpływ na plony upraw będących podstawą globalnego obrotu rolno-spożywczego – kawowca, herbaty czy kakaowca. W przypadku kakaowca szacuje się, że spadek plonu może sięgnąć nawet 89%, a w przypadku produkcji wina w regionie śródziemnomorskim o 54 – 100%.

Prognozowane są problemy w przypadku wielu owoców i warzyw, szczególnie z regionów tropikalnych. W przypadku części z nich oznaczać będzie jakościowe obniżenie aspektu bezpieczeństwa żywnościowego, ale istnieje także grupa zbóż, roślin okopowych i pastewnych, które bezpośrednio wpłyną na ilościowy aspekt bezpieczeństwa np. pszenica, sorgo, kukurydza.

Wzrost średniej temperatury atmosfery wpłynie nie tylko na uprawy, ale także produkcję zwierzęcą np. w przypadku Indii liczba dni wywołująca stres cieplny u krów wzrośnie z 40 do 104 dni, co przełoży się na znaczące obniżenie wielkości produkcji mleka i może zagrozić deficytem białka, szczególnie dla uboższej części społeczeństwa.

Polska należy do krajów uważanych za mniej narażone na skutki zmian klimatu, jednak już dziś zmaga się z suszami i problemami hydrologicznymi. Zagrożone są m. in. uprawy zbóż jarych. Straty spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi szacuje się na czterokrotnie większe w latach 2021 – 2050 niż w okresie 1971 – 2000 i nawet sześciokrotnie większe w latach 2071 – 2100. Jest to o tyle istotne, że największą grupę upraw pod względem powierzchni stanowią zboża, obejmując 72,1% powierzchni zasiewów. Oznacza to, że każdy procentowo niewielki spadek plonów może nieść negatywne konsekwencje.

Polska jest także jednym z największych eksporterów upraw sadowniczych. Istotnym czynnikiem wpływającym na wahania w wielkości plonu w tym obszarze jest moment rozpoczęcia okresu wegetacyjnego, a także występowanie tzw. przymrozków wiosennych. Dla przykładu w 2007 roku z powodu wczesnego startu fazy wzrostu oraz późniejszego wystąpienia przymrozków wiosennych plony jabłek były trzykrotnie niższe niż wieloletnia średnia (2003-2018). Za to w 2018 roku panowały korzystne warunki pogodowe, co spowodowało aż o 52% większy plon.

Eksperci raportu  sugerują już teraz prowadzenie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony klimatu, ale i adaptacji do skutków zmian klimatu. Jako najpilniejsze zadanie uważają stworzenie programu zwiększania retencji i zatrzymywania wody w środowisku. Powinna zostać stworzona krajowa strategia rozwoju biogospodarki, w oparciu o którą prowadzone będą skoordynowane prace z wyznaczonymi działaniami priorytetowymi oraz harmonogramem. Należy wzmocnić potencjał służb wspierających rolnictwo – doradztwo, inspekcja ochrony roślin, służby weterynaryjne. Prowadzenie badań modelowych i prognostycznych w celu dostosowania produkcji rolnej do zmieniających się warunków.

 

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


 • Streszczenie
 • Executive summary
 • Wprowadzenie
  • Wpływ rolnictwa na klimat
  • Udział rolnictwa w globalnej emisji gazów cieplarnianych
  • Oddziaływanie polskiego rolnictwa na klimat
  • Skutki zmiany klimatu dla warunków produkcji rolnej
  • Wpływ skutków zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe
   w ujęciu globalnym
  • Zmiany w warunkach produkcji
  • Wpływ na produkcję rolną
  • Wpływ na przetwórstwo spożywcze, transport i przechowywanie
  • Bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych
  • Wpływ polityki klimatycznej na dostępność produktów
   żywnościowych
 • Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe Polski
  • Gospodarstwa rolne wobec skutków zmiany klimatu
  • Przydatność rolnicza obszarów a zmiana klimatu
  • Wpływ suszy na bezpieczeństwo żywnościowe
  • Poziom i zmienność plonowania
  • Wpływ zmiany klimatu na pozostałe etapy cyklu życiowego
   produktów spożywczych
 • Niezbędne działania
  • Zarządzanie zasobami glebowymi
  • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Wnioski i rekomendacje
 • Bibliografia

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Co składa się na emisję z rolnictwa? (str. 21)

Co wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe? (str. 16)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Dieta planetarna   https://food-forum.pl/artykul/dieta-planetarna  10/05/2022
 2. The Europeanization of Polish climate policy   https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/482/483  12/01/2023
 3. The impact of drought stress on the production of spring barley in Poland   https://redakcjapja.iung.pl/index.php/pja/article/view/127   16/07/2021
 4. Negatywny wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe   https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/negatywny-wplyw-zmiany-klimatu-na-bezpieczenstwo-zywnosciowe/  16/10/2020
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie