WRÓĆ DO LISTY

Raport końcowy zawierający trendy i prognozy umieralności i chorobowości z powodu chorób klimatozależnych, a także wnioski i rekomendacje dla jednostek systemu ochrony zdrowia w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Raport

Niniejszy raport końcowy podsumowuje badania i ocenę wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian opracowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Autorzy raportu stawiają prognozy umieralności i chorób klimatozależnych wywołanych zmianami klimatu, które w sposób pośredni i bezpośredni wpływają na zdrowie ludzi. Skutki tych zmian w najbliższych latach będą coraz bardziej odczuwalne, dlatego autorzy rekomendują ich uwzględnienie w analizie ryzyka oraz przy tworzeniu mechanizmów regulacyjnych i działań zapobiegawczych.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 01/12/2020


Data umieszczenia w bazie

31/03/2023

Instytucja

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Autorstwo

Krzysztof Skotak, Izabela Orych, Katarzyna Piekarska, Katarzyna Zacharczuk, Tomasz Wołkowicz, Tomasz Chmielewski, Beata Fiecek, Katarzyna Pancer, Daniel Rabczenko, Anna Poznańska, Aneta Trochonowicz, Renata Matuszewska

Liczba stron

209

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Najważniejsze zagrożenia klimatyczne jakie zidentyfikowali autorzy raportu to m.in. wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz zwiększenie częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów/mrozów, deszcze nawalne, trąby powietrzne). Należy również wskazać takie czynniki jak wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (susze, ozon, wtórne pylenie) oraz wody (zakwity mikroorganizmów), a także rozprzestrzenianie się chorób wektorowych.

Najbardziej znanymi chorobami wektorowymi w Polsce są borelioza z Lyme oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Jednak kleszcze mogą być wektorem wielu zakażeń wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych. Jako jedno z najczęściej poruszanych zagadnień jest rozszerzanie obszarów występowania komarów i kleszczy oraz zmiana ich cyklów życiowych. Ciężko jest jednak określić jednoznacznie czynnik odpowiedzialny za występowanie poszczególnych chorób ze względu na zmieniającą się bioróżnorodność, powstawanie nowych ekosystemów, zmiana szlaków migracyjnych ptaków, zmiana sposobu użytkowania gruntów czy migrację ludności. Wiadomo jednak, że zmiany klimatu wpływają na zmiany obszarów, czas i gęstość zasiedlenia kleszczy. Warto wspomnieć m.in. fakt, że ciepłe zimy powodują praktycznie stałą aktywność kleszczy. Co ciekawe zachorowania na KZM (kleszczowe zapalenie mózgu) jest nierównomierne ze względu na regiony.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie realne okaże się zagrożenie ze strony czynników do tej pory uznawanych za egzotyczne (np. wirus gorączki Zachodniego Nilu), ponieważ obserwowane zmiany aktywności tego wirusa w Europie sugerują możliwość zasiedlenia przez zakażone komary także terenów Polski.

Przeprowadzone badania wskazały potrzebę rozszerzenia diagnostyki pozaszpitalnych zapaleń płuc związanych ze zwiększającym się prawdopodobieństwem zakażenia pałeczkami Legionella. Podobne zagrożenie dla zdrowia publicznego i potrzebę prowadzenia diagnostyki oraz monitoringu stanowią przecinkowce Vibrio, których obecność wzrasta w okresie letnim w wodach Morza Bałtyckiego, szczególnie w regionie Zatoki Gdańskiej.  

W chwili obecnej nagłe zjawiska pogodowe w Polsce najczęściej nie łączą się ze znacznym i istotnym statystycznie wzrostem liczby hospitalizacji ani zgonów wśród ludności dotkniętych terenów. Sytuacja nie wymaga podejmowania szczególnych działań w tej dziedzinie. Nie zaobserwowano również istotnego statystycznie wpływu temperatury maksymalnej powietrza na zmiany dziennej liczby hospitalizacji z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu chorób układu krążenia.

 

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Streszczenie 

 1. Działanie 1 – Raport otwarcia   
 2. Działanie 2 – Identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności 
 3. Działanie 3 – Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych 
  • Analiza występowania zakażeń o etiologii Legionella oraz badanie występowania pałeczek Legionella w wodach środowiskowych 
  • Badanie występowania potencjalnie chorobotwórczych przecinkowców Vibrio w wodach przybrzeżnych polskiego Morza Bałtyckiego 
  • Choroby przenoszone przez wektory (z wyłączeniem KZM i innych czynników wirusowych) 
  • Identyfikacja klimatozależnych skutków zdrowotnych: obszar chorób przenoszonych przez wektory – KZM i inne czynniki wirusowe 
  • Analiza sezonowości i trendów wybranych chorób o potencjalnym związku z klimatem (klimatozależnych). 
  • Inne aktywności związane z realizacją zadania w ramach Działania 3 
 4. Działanie 4 – Analiza związku czynników klimatycznych z chorobami i nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi  
  • Wpływ wysokiej temperatury na krótkookresowe zmiany dziennej liczby zgonów i hospitalizacji 
  • Analiza związku nagłych zjawisk pogodowych ze zdarzeniami zdrowotnymi w Polsce 
 5. Działanie 5 – Stworzenie systemu prezentacji danych oraz organizacja konferencji 
  • Cel i zakres Działania 5  
  • Konferencje regionalne (informacyjne) 
  • Konferencje naukowe 
  • Ocena ewaluacyjna 
 6. Wnioski i rekomendacje  
  •  Wnioski 
  • Rekomendacje dla jednostek służby zdrowia 
 7. Wyniki ewaluacji zadania wraz z rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji 
  • Raport otwarcia 
  • Realizacja działań w ramach zadania  
  • Rekomendacje systemowe 
  • Koncepcja monitorowania wskaźników rezultatu długoterminowego 
 8. Aneks nr 1. Raport końcowy z działań analitycznych związanych z identyfikacja czynników klimatycznych mających związki ze zdrowiem ludności – uzupełnienie raportu – analizy dla miast 
 9. Aneks nr 2. Lista chorób o potencjalnym związku z klimatem 

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Trendy i tendencje ogólne w okresie 1999-2017 (kraj, województwa) (str. 15)

Zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą maksymalną i zapadalnością na boreliozę w latach 2010-2018 (str. 60)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


 1. Webinar HEAL Polska: Prezentacja raportu NIZP-PZH   http://healpolska.pl/aktualnosci/webinar-heal-polska-prezentacja-raportu-nizp-pzh/   15/03/2021
 2. Zmiana klimatu a zdrowie Polaków – raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego   https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/zmiana-klimatu-a-zdrowie-polakow-raport-narodowego-instytutu-zdrowia-publicznego-458/  02/02/2021
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie