WRÓĆ DO LISTY

Rady nadzorcze wobec zmian klimatu

Deloitte Analizy

Negatywny wpływ działalności gospodarczej na klimat nie podlega dyskusji, dlatego transformacja klimatyczna biznesu staje się nieunikniona. Pod presją wymogów regulacyjnych (jak np. oczekiwanie zintegrowanego raportowania finansowego i pozafinansowego, z ujawnieniem ryzyk klimatycznych i czynników ESG), a także oczekiwań m.in. partnerów biznesowych, konsumentów i pracowników oznacza konieczność opracowania konkretnych i ambitnych planów dekarbonizacji. Zmieniające się otoczenie dla biznesu związane z postępującą zmianą klimatyczną i globalną odpowiedzą na jej skutki, oznacza szereg nowych obowiązków dla członków rad nadzorczych. Wymaga to od rad nadzorczych szeregu przygotowań, począwszy od podniesienia kompetencji członków rad nadzorczych, po powołanie odpowiednich komitetów w radach oraz poszerzenie zakresu prac już istniejących komitetów. Opracowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte przygotowane w maju 2022 roku zdaje sprawę ze stanu przygotowania rad nadzorczych w Polsce do nowych okoliczności. Badanie ma charakter poglądowy, a jego wyniki mogą posłużyć do dalszego projektowania rozwiązań oraz szukania odpowiedzi, jakie miejsce powinny zająć organy nadzorcze w dochodzeniu do zerowej emisyjności oraz czego potrzebują, by w należyty sposób móc spełniać swoje zadanie.

Autor/ka opracowania: Barbara Rogala

Raport z dnia: 25/05/2022


Data umieszczenia w bazie

15/11/2022

Instytucja

Deloitte
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Autorstwo

dr Agata Rudnicka, Halina Frańczak, Agnieszka Kłopotowska, dr Daniel Kiewra

Liczba stron

52

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Rady nadzorcze, obok organów zarządczych, będą miały do odegrania ważną rolę w kierowaniu przedsiębiorstw na drogę strategicznej transformacji w stronę gospodarki zeroemisyjnej. Organy nadzorcze będące częścią ładu organizacyjnego powinny nie tylko mieć potrzebną wiedzę, ale i moc sprawczą wynikającą z przysługujących im uprawnień we wspieraniu zarządów w działaniach na rzecz zeroemisyjności biznesu. na celu pokazanie mapy ryzyk i szans, możliwości i zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji organów nadzorczych w kontekście zmian klimatu.

Z deklaracji osób zasiadających w radach nadzorczych wynika, że posiadają one dobrą wiedzę na temat zmian klimatu, którą czerpią przede wszystkim z internetu. Jednocześnie, wiedza pozyskana z informacji zewnętrznych nie przekłada się bezpośrednio na działania na rzecz klimatu realizowane w poszczególnych organizacjach.

Ponad połowa (57%) osób biorących udział w badaniu dostrzega ryzyka biznesowe dla firmy związane ze zmianami klimatu. Blisko połowa za największe, w perspektywie 5-letniej, uznaje: zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania.

Respondenci dostrzegają również szanse związane z działaniami na rzecz klimatu. Są to: przejście na efektywniejsze zielone źródła energii oraz dostęp do nowych źródeł finansowania.

Organy nadzorcze nie posiadają komitetów odpowiedzialnych za kwestie klimatyczne (73% wskazań). Podobna sytuacja ma miejsce w organach zarządczych, w których tylko 1/3 firm ma w zarządzie osobę odpowiedzialną za kwestie klimatyczne i zrównoważony rozwój.

Zmiany klimatu jako regularny temat na posiedzeniach rad nadzorczych pojawia się tylko w 20% organizacji. W kolejnych 27% temat był poruszony jednorazowo.

61% przyznało, że obecne kompetencje rad nadzorczych w zakresie działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu są za małe. Dla 39% badanych wskaźniki klimatyczne są mniej istotne niż wskaźniki finansowe, a dla 36% wskaźniki klimatyczne są tak samo istotne jak wskaźniki finansowe.

Obszarami, które należy priorytetowo rozwijać, by lepiej odpowiadać na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, są: doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i szansami klimatycznymi oraz podnoszenie świadomości i kompetencji zarządu i kierownictwa w obszarze zmian klimatycznych.

Do działań już podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym należą: raportowanie kwestii klimatycznych w raportach rocznych i niefinansowych, identyfikacja ryzyk klimatycznych, monitorowanie i pomiar wpływu na środowisko podejmowanych działań, pomiar emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Słowo wstępne – Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu
2. Słowo wstępne – W imieniu Fundacji Deloitte Irena Pichola, Partnerka, Członki Rady Fundacji Deloitte Polska i Halina Frańczak Członkini Zarządu Fundacji Deloitte Polska
3. Słowo wstępne – Lucyna Stańczak – Wuczyńska przewodnicząca Rady Chapter Zero Poland, przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas
4. Executive summary
5. Wyniki szczegółowe
I. Świadomość problematyki zmian klimatu
II. Zmiany klimatu w działalności rad nadzorczych
III. Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw a zmiany
klimatu
6. O badaniu
7. Charakterystyka próby
8. O Chapter Zero Poland

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Źródła wiedzy o zmianach klimatu (str. 19)

Znajomość inicjatyw i regulacji wykorzystywanych w pracy (str. 22)

multimedia Powiązane artykuły
arrow down arrow up


  1. Rady nadzorcze wobec zmian klimatu   https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/rady-nadzorcze-wobec-zmian-klimatu/  25/05/2022
  2. Zmiany klimatu priorytetem dla biznesu. Trwa badanie rad nadzorczych   https://klimat.rp.pl/klimat-i-ludzie/art35714461-zmiany-klimatu-priorytetem-dla-biznesu-trwa-badanie-rad-nadzorczych  18/02/2022
Chcesz dodać swój artykuł?
Prześlij go na adres mailowy Redakcji redakcja@klimatycznabazawiedzy.org

related

Powiązane materiały w bazie