WRÓĆ DO LISTY

Zmiana Klimatu 2022: Zagrożenia, adaptacja i wrażliwość, Podsumowanie dla Decydentów

IPCC Raport

Redaktorzy Nauki o klimacie we współpracy z członkami Zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk przygotowali polskie tłumaczenie streszczenia raportu drugiej części 6 Raportu Podsumowującego IPCC. Ten około czterdziestostronicowy dokument podsumowuje kluczowe ustalenia dot. podatności społeczeństw na dziejącą się zmianę klimatu, a także możliwości działań jakie możemy podjąć w celu adaptacji do niej. Raport łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych i podkreśla współzależność ekosystemów i bioróżnorodności z systemami społeczno-gospodarczymi. W dokumencie zawarto przykłady działań i ich efektywność jakie wprowadzić mogą decydenci na poziomie nie tylko międzynarodowym, ale także lokalnym.

Autor/ka opracowania: Marcin Osuch

Raport z dnia: 15/11/2022


Data umieszczenia w bazie

19/01/2023

Instytucja

IPCC
Nauka o Klimacie
Polska Akademia Nauk

Autorstwo

Tłumaczenie na język polski zespół w składzie:
prof. dr hab. Szymon Malinowski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
przewodniczący Zespołu ds. Kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN, naukaoklimacie.pl
dr Aleksandra Kardaś, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, naukaoklimacie.pl
dr hab. Jacek Pniewski, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, naukaoklimacie.pl
mgr Anna Sierpińska, naukaoklimacie.pl
dr hab. Iwona Wagner, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Liczba stron

36

Język raportu

polski

Tagi
Zasady korzystania

Niniejsze Podsumowanie dla Decydentów należy cytować jako:
IPCC, 2021: Podsumowanie dla Decydentów. [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska,
K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (red)].
W: Zmiana klimatu 2022: Zagrożenia, adaptacja i wrażliwość. Podsumowanie dla decydentów. Wkład II
Grupy Roboczej do 6 Raportu Podsumowującego Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu [H.-O.
Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf,
S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (red.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and
New York, NY, USA, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


Zmiany klimatu oddziałują nie tylko na otaczającą nas przyrodę, ale także wpływają na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Należy tu wymienić m.in. częstsze intensywne zjawiska ekstremalne, które wywołują straty w systemach przyrodniczych oraz ekonomicznych. Wrażliwość ekosystemów jest bardzo zróżnicowana. Prawie 45% mieszkańców Ziemi żyje w regionach silnie podatnych na zmianę klimatu. Również wiele gatunków zwierząt czy roślin jest wrażliwa na tempo postępujących zmian. Różnorodność biologiczna jest podstawą życia na Ziemi – odpowiada za procesy glebotwórcze, obieg wody czy pierwiastków w krajobrazie.

Zagrożenia dla ekosystemów i społeczeństw ludzkich jest zależna od poziomu globalnego ocieplenia – tempo postępujących zmian jest zależne od naszych działań mitygacyjnych i zmierzaniu ku osiągnięciu neutralności klimatycznej. Co ważne, zagrożenia klimatyczne mogą występować równolegle np. powodzie w jednym regionie i susze w innych obszarach. Niewydolność infrastruktury, wzrastające zaludnienie, migracje ludności czy awarie będą na siebie wzajemnie wpływać.

Działania adaptacyjne do zmian klimatu i ich efektywność będzie spadać wraz ze wzrostem ocieplenia i wymagają wielosektorowych, zintegrowanych rozwiązań. Część granic naszej adaptacji wymaga pokonania szeregu ograniczeń, głównie finansowych, ale także instytucjonalnych oraz politycznych. Niektóre ekosystemy już teraz osiągnęły granice adaptacji i straty w ich przypadku będą rosnąć.

Adaptacja transformacyjna polega na wprowadzeniu dużych zmian systemowych, które wzmocnią zdolność społeczeństw ludzkich i ekosystemów do radzenia sobie w dłuższej perspektywie. Jest to ważne ze względu na zaobserwowanie planów i wdrożeń adaptacyjnych, które działają bezpośrednio i krótkoterminowo redukują ryzyko, co ogranicza możliwość adaptacji transformacyjnej.

Przyszłość ekosystemów i społeczeństw ludzkich odpornych na zmianę klimatu wymaga wprowadzenia zrównoważonego rozwoju. Potrzeba innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań, co zmniejszy kompromisy pomiędzy adaptacją, a mitygacją. Wymaga to współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, a społeczeństwami, ośrodkami naukowymi, mediami oraz biznesem. Wspólne działania muszą zmierzać m.in. do globalnej, skutecznej ochrony ok. 30-50% powierzchni lądowej Ziemi, obszarów słodkowodnych oraz morskich.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Spis treści

 • A.: Wprowadzenie
 • Ramka SPM.1. AR6 Wspólne zakresy [informacji] odnośnie klimatu, poziomów globalnego ocieplenia i okresów referencyjnych
 • B.: Obserwowane i przewidywane oddziaływania i ryzyka
  • Zaobserwowane zagrożenia związane ze zmianą klimatu
  • Wrażliwość i stopień narażenia ekosystemów i ludzi
  • Ryzyka w bliskiej przyszłości (2021-2040)
  • Ryzyka w średnioterminowej i dalekiej przyszłości (2041–2100)
  • Ryzyka skomplikowane, złożone i ich kaskady
  • Zagrożenia związane z chwilowym przekroczeniem [progów]
 • C: Działania adaptacyjne i warunki je umożliwiające
  • Obecna adaptacja i wynikające z niej korzyści
  • Przyszłe opcje adaptacji i ich wykonalność
  • Granice adaptacji
  • Unikanie błędów w adaptacji
  • Warunki umożliwiające [adaptację]
 • D: Rozwój odporny na zmianę klimatu
  • Warunki rozwoju odpornego na zmianę klimatu
  • Warunki umożliwiające rozwój odporny na zmianę klimatu
  • Rozwój odporny na zmianę klimatu dla systemów naturalnych i ludzkich
  • Osiągnięcie rozwoju odpornego na zmianę klimatu

multimedia Multimedia
arrow down arrow up


Ekosystemy oraz społeczeństwa ludzkie są ze sobą wzajemnie sprzężone (str. 7)

Jakie skutki zmiany klimatu zaobserwowaliśmy dotychczas w ludzkich ekosystemach? (str. 12)


related

Powiązane materiały w bazie