WRÓĆ DO LISTY

Ochrona Klimatu w Polsce Wybrane Zagadnienia i Rozwiązania

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Raport

Monografia „Ochrona klimatu w Polsce – wybrane zagadnienia i rozwiązania" jest efektem współpracy zespołów naukowych z udziałem przedstawicieli instytucji naukowych w Polsce, w szczególności członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska, którzy zajmują się problematyką ochrony klimatu. Powstanie tej pracy było zainspirowane konferencją naukową Państwowej Rady Ochrony Środowiska, która odbyła się w marcu 2022 roku pod hasłem „Zeroemisyjna Polska – wyzwania przyszłości". Podczas konferencji przedstawiciele Rady prezentowali działania i prace grup roboczych w kontekście neutralności klimatycznej.

Publikacja nie ogranicza się jedynie do omówienia zagadnień poruszanych podczas konferencji. Zawiera także rozszerzone treści, wynikające z badań i analiz prowadzonych w różnych instytucjach, przede wszystkim przez członków Państwowej Rady Ochrony Środowiska, którzy przygotowali poszczególne rozdziały. Monografia składa się z trzech głównych części: wprowadzenia, które podważa definicje związane z ochroną klimatu; części omawiającej zarządzanie, bilansowanie i monitorowanie gazów cieplarnianych; oraz części analizującej perspektywy i możliwości rozwiązań związanych z adaptacją i redukcją skutków zmian klimatycznych. Dodatkowym elementem publikacji jest omówienie roli Polski w europejskiej sieci badawczej Zintegrowanego Systemu Obserwacji Węgla.

Autor/ka opracowania: Anna Siewiorek

Data umieszczenia w bazie: 5/10/2023


Data publikacji

04/09/2023

Instytucja

IOŚ-PIB - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Autorstwo

dr hab. inż. Izabeli Sówki, prof. PWr
dra inż. Krystiana Szczepańskiego
dra hab. kpt. ż.w. Wojciecha Ślączki, prof. PM

Liczba stron

151

Język raportu

polski

Tagi

flag Najważniejsze wnioski
arrow down arrow up


CZĘŚĆ I

Definiowanie pojęć w ochronie klimatu:

Rozdział 1

Terminologiczna problematyka zmiany klimatu i zagadnień skojarzonych

Zaleca się używanie ogólnego terminu „zmiana klimatu” jako nazwy dla dziedziny klimatologii. Dążenia do utrzymania korzystnych warunków klimatycznych można nazwać „ochroną klimatu”. Działy klimatologii o charakterze aplikacyjnym i komponentowym zyskują nowy aspekt związanym z przewidywaniem wpływu człowieka, choć nie ma to jeszcze wpływu na terminologię. Jednakże dziedziny, takie jak klimatologia miejska, klimatologia aerosanitarna i bioklimatologia ewolucyjna stają się istotnymi elementami nauk o atmosferze i środowisku.

CZĘŚĆ II

System bilansowania i monitorowania emisji gazów cieplarnianych

Rozdział 1

System bilansowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych

Prognozy emisji gazów cieplarnianych podzielono na scenariusze WEM i WAM, z odpowiednio 15% i 29% redukcją emisji do 2030 roku oraz 30% i 43% do 2040 roku. Te prognozy nie uwzględniają wpływu pandemii COVID-19, która rozpoczęła się w 2020 roku. Polska osiąga dotychczasowe cele redukcyjne, zwłaszcza poza unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Jednak realizacja ambitnej polityki międzynarodowej będzie wymagać dalszych krajowych działań, aby spełnić nowe cele redukcyjne Unii Europejskiej, takie jak te zawarte w pakiecie Fit for 55.

Rozdział 2

Monitoring i identyfikacja źródeł gazów cieplarnianych na obszarach miejskich

Badania pokazują, że w obszarach miejskich emisje gazów ekosystemowych są zmienną zależną od wielu czynników, takich jak warunki klimatyczne i sposób zagospodarowania terenu. Wpływ na emisje mają fluktuacje sezonowe, zmiany pogodowe i zmiany w wykorzystaniu energii cieplnej, szczególnie zimą. Obserwacje źródeł i pochłaniaczy węgla w biosferze pomagają zrozumieć rolę emisji biogenicznych w bilansie miejskim CO2. Analiza emisji gazów cieplarnianych i porównanie jej z danymi EDGAR pozwala na ocenę emisji antropogenicznych.

Badania podkreślają potrzebę długoterminowych analiz wymiany węgla między biosferą a atmosferą w kontekście emisji biogenicznych w miejskim bilansie CO2. Pomiary gazów i izotopów węgla pozwalają na identyfikację źródła emisji i roli składników biogenicznych w bilansie. Jednak brak dokładnych danych izotopowych może prowadzić do przeszacowania emisji antropogenicznych. Zaleca się używanie innych wskaźników, takich jak izotopy (δ13C-CO2 i δ18O-CO2; δ13C-CH4 i δD-CH4) oraz (14C), do rozdzielenia źródeł CO2 i CH4.

Kontynuacja wieloletnich pomiarów na różnych lokalizacjach miejskich jest ważna dla zrozumienia zmienności przestrzennej emisji CO2 i CH4. Jednoroczne pomiary dostarczają tylko informacje o jednym roku. Przyszłe badania izotopowe powinny skupić się na długoterminowej analizie wpływu klimatu i działalności człowieka na emisje miejskie. W badaniach analizowano obszar miejski Wrocławia.

CZĘŚĆ III

Możliwości i perspektywy rozwiązań w zakresie procesów adaptacyjnych i mitygacyjnych

Rozdział I

Usługi ekosystemowe w ochronie klimatu i adaptacji do jego zmiany na terenach zurbanizowanych – rekomendacje dla Polski

W dzisiejszym zarządzaniu miastami rośnie znaczenie rozwiązań opartych na naturze. Usługi ekosystemowe, takie jak gromadzenie dwutlenku węgla, retencja wody czy poprawa jakości powietrza, odgrywają kluczową rolę w ochronie klimatu i dostosowaniu się do jego zmian. Lokalna produkcja żywności i ogrodnictwo mogą wzmocnić odporność miast na zmiany klimatyczne, tworząc jednocześnie korzyści społeczne i ekologiczne. W Polsce ważne jest planowanie rozwoju przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury, co pozwala obniżyć koszty utrzymania miast i poprawić jakość życia mieszkańców.

Rozdział II

Przekształcenia w sektorze energetycznym i zakładach produkcyjnych w kierunku zmniejszania emisyjności

Obniżenie emisji jest priorytetem dla firm i gospodarki. Efektywne strategie redukcji emisji powinny obejmować cały zakład, z balansem między źródłami emisji. Redukcja emisji ma wpływ na procesy i środowisko. Bezpieczeństwo energetyczne i dostępność żywności są ze sobą powiązane, więc strategie energetyki rozproszonej powinny służyć obu celom oraz redukcji emisji CO2. Różnice w zużyciu energii w branżach oferują możliwość oszczędności. Poprawa wydajności energetycznej w przetwórstwie rolno-spożywczym może być osiągnięta poprzez innowacje, takie jak redukcja strat cieplnych, co przyczynia się do obniżenia emisji CO2.

Rozdział III

Recykling energetyczny – analiza parametrów strumieni odpadów w postaci alternatywnego paliwa RDF

Badano próbki mieszanych tworzyw sztucznych dostarczonych przez NewCo Sp. z o.o., Centrum Odzysku i Zakład Przetwarzania Odpadów i Produkcji Paliw Alternatywnych. Wyniki analiz wskazują na potencjał tych odpadów do recyklingu energetycznego ze względu na ich wartość opałową. Konieczna jest jednak selekcja, segregacja i usunięcie polichlorku winylu (PCV) oraz suszenie, aby wykorzystać je efektywnie jako paliwo, ze względu na różnorodność składu odpadów.

Rozdział IV

Geotermia jako element gospodarki niskoemisyjnej gmin

Zanieczyszczenie środowiska związane z sektorem energetycznym staje się coraz większym problemem, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji. Największym źródłem niskiej emisji jest produkcja ciepła w gospodarstwach domowych, co ma negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Rozwiązaniem jest modernizacja źródeł ciepła, w tym rozwijanie lokalnych sieci ciepłowniczych opartych na energii geotermalnej. Ciepłownie geotermalne są ekologiczne, nie emitują szkodliwych substancji i są stabilne w dostarczaniu energii.

Polska ma duży potencjał w wykorzystaniu energii geotermalnej, ale jej udział w odnawialnych źródłach energii jest niewielki. Rozwinięcie tego sektora może poprawić niezależność energetyczną, jakość powietrza i jakość życia mieszkańców, a także cieszyć się poparciem społecznym.

Rozdział V

Magazynowanie i składowanie substancji w strukturach geologicznych

Ze względu na sytuację geopolityczną i cele energetyczne, rozwinięcie infrastruktury magazynowania energii i technologii CCS/CCUS/CCT jest coraz bardziej istotne. Wymaga to dalszego rozwoju energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz różnych źródeł energii, w tym geotermalnej. Polski Instytut Geologiczny prowadzi badania w zakresie magazynowania energii i wykorzystania dwutlenku węgla, aby wykorzystać krajowe zasoby.

Dotychczasowe projekty badawcze obejmowały magazynowanie w kawernach solnych i wykorzystanie dwutlenku węgla. Polski Instytut Geologiczny uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych, które oceniają możliwości magazynowania różnych substancji w różnych strukturach geologicznych w Polsce.

Kawerny solne, wodonośne struktury solankowe i sczerpane złoża węglowodorów mogą być wykorzystywane do magazynowania gazu ziemnego, wodoru, mieszanin wodoru i gazu ziemnego, sprężonego powietrza oraz dwutlenku węgla. Te struktury geologiczne oferują różne pojemności i elastyczność w magazynowaniu różnych substancji.

Rozdział VI

Ograniczanie emisji do środowiska naturalnego czynników szkodliwych pochodzących z jednostek eksploatowanych na polskich obszarach morskich

Ostatnie dwie dekady przynoszą istotny postęp w kwestii emisji związanymi z jednostkami pływającymi. Koncentrujemy się na redukcji szkodliwych emisji z silników spalinowych i poprawie efektywności energetycznej tych jednostek. Nowe przepisy zobowiązują nas do doskonalenia obecnych napędów i tworzenia nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Wkrótce będziemy mieli dostęp do różnych technologii, które znacząco ograniczą nasz wpływ na środowisko naturalne i klimat.

Rozdział VII

Ocena wybranych technicznych rozwiązań na statkach morskich w kontekście ochrony klimatu

Badania nad ekologicznymi rozwiązaniami na statkach morskich pod kątem ochrony klimatu wykazały rosnące zainteresowanie i inwestycje w tej dziedzinie. Firmy morskie pracują nad rozwiązaniami, które łączą ekologię z efektywnością eksploatacyjną, co stymuluje rozwijanie nowych projektów, które mogą znacząco wpłynąć na ekologiczność floty morskiej.

Badania wykazują kilka kierunków:

  1. Siła wiatru, jak eSAIL i WINGSAIL od Bound4blue, może obniżyć emisje CO2 o 30-90%, ale wiąże się z wyzwaniami eksploatacyjnymi, takimi jak ograniczenia ładunkowej przestrzeni i zależność od warunków wiatru.
  2. LNG może obniżyć emisje CO2 o 15-20%, oksydów azotu o 85-90% i eliminować pyły i SOx, ale niesie koszty związane z zbiornikami paliwa i modyfikacjami konstrukcyjnymi.
  3. Napędy elektryczne są korzystne pod względem środowiskowym, ale mają ograniczony zasięg i moc silnika. Często są stosowane jako dodatkowe napędy w portach lub obszarach ochrony środowiska.
  4. Innowacje i technologie ekologiczne są ważne, zwłaszcza w obszarach wrażliwych ekologicznie, takich jak Morze Bałtyckie. Armatorzy będą dążyć do wykorzystania technologii, które odpowiadają obecnym trendom, a w przyszłości, czysty wodór może być ciekawą opcją.

Te zmiany odzwierciedlają rosnącą świadomość ekologiczną i zobowiązania do ograniczenia wpływu transportu morskiego na środowisko naturalne.

spis tresci Spis treści
arrow down arrow up


Słowo wstępne 10

Wprowadzenie 11 

CZĘŚĆ I

Definiowanie pojęć w ochronie klimatu

Rozdział 1

Terminologiczna problematyka zmiany klimatu i zagadnień skojarzonych 13 

Wstęp 13 

Dyskusja nad terminologią powiązaną z ochroną klimatu 14 

Relacje klimatologii ze zrównoważonym rozwojem 19 

Podsumowanie 20

CZĘŚĆ II

System bilansowania i monitorowania emisji gazów cieplarnianych

Rozdział 1

System bilansowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 22 

Wstęp 22

Krajowe uwarunkowania przygotowywania inwentaryzacji emisji i pochłaniana gazów cieplarnianych 23

Emisja i pochłanianie gazów cieplarnianych w 2020 r. 24 

Emisja a cele redukcyjne 27 

Podsumowanie 29

Rozdział 2

Monitoring i identyfikacja źródeł gazów cieplarnianych na obszarach miejskich 31

Wstęp 31

Obieg węgla w środowisku miejskim 32

Metody pomiarów i badań 33

Ocena udziału składowej antropogenicznej i biogenicznej CO2 w atmosferze miejskiej – studium Wrocławia 36

Podsumowanie i wnioski końcowe 39

CZĘŚĆ III

Możliwości i perspektywy rozwiązań w zakresie procesów adaptacyjnych i mitygacyjnych

Rozdział 1

Usługi ekosystemowe w ochronie klimatu i adaptacji do jego zmiany na terenach zurbanizowanych – rekomendacje dla Polski 47

Wstęp 47 

Usługi ekosystemowe – wprowadzenie do problematyki 48

Usługi ekosystemowe na terenach zurbanizowanych w Polsce – wybrane wyniki badań 49

Usługi ekosystemowe miejskiego ogrodnictwa i rolnictwa na rzecz klimatu 51 

Wnioski 54

Rozdział 2

Przekształcenia w sektorze energetycznym i zakładach produkcyjnych w kierunku zmniejszania emisyjności 58

Wstęp 58 

Emisyjność dwutlenku węgla i innowacyjność przemysłu 59 

Zagadnienia dekarbonizacji i innowacji 62 

Energochłonność produkcji na przykładzie wybranej gałęzi przemysłu 64 

Podsumowanie 71

Rozdział 3

Recykling energetyczny – analiza parametrów strumieni odpadów w postaci alternatywnego paliwa RDF 74

Wstęp 74 

Materiały i metody 77 

Wyniki 81 

Podsumowanie i wnioski 83

Rozdział 4

Geotermia jako element gospodarki niskoemisyjnej gmin 85 

Wstęp 85 

Perspektywy ujmowania wód termalnych 86 

Bariery rozwoju geotermii 89 

Stan udokumentowania zasobów wód termalnych 90 

Charakterystyka ryzyka związanego z ujmowaniem i zagospodarowaniem wód termalnych 92 

Stan zagospodarowania zasobów wód termalnych w Polsce 92

Wspieranie geotermii w Polsce i zadania na przyszłość 93 

Podsumowanie 94

Rozdział 5

Magazynowanie i składowanie substancji w strukturach geologicznych 99 

Wstęp 99 

Polityka energetyczna Polski a magazynowanie i składowanie substancji 100 

Magazynowanie gazu ziemnego (i innych nośników energii, w szczególności wodoru) 101 Geologiczne składowanie dwutlenku węgla 106 

Dyskusja i podsumowanie 109

Rozdział 6

Ograniczanie emisji do środowiska naturalnego czynników szkodliwych pochodzących z jednostek eksploatowanych na polskich obszarach morskich 112

Wstęp 112 

Znaczenie transportu śródlądowego i morskiego w ograniczaniu emisji 113 

Okrętowe źródła emisji 116 

Metody ograniczania emisji i kierunki rozwoju statków niskoemisyjnych i zeroemisyjnych 119 Podsumowanie 122

Rozdział 7

Ocena wybranych technicznych rozwiązań na statkach morskich w kontekście ochrony klimatu 124

Wstęp124 

Zrównoważony rozwój transportu morskiego 126 

Charakterystyka wybranych rozwiązań na statkach morskich 129 

Analiza i ocena 138 

Podsumowanie i wnioski 140

Materiał informacyjny 

Zintegrowany System Obserwacji Węgla w Europie – polski udział w sieci badawczej 145

Wstęp 145

Struktura i znaczenie badań realizowanych w sieci ICOS na arenie międzynarodowej 146

Historia i struktura projektu ICOS–Polska 147 

Podsumowanie i wnioski końcowe 148